Koninklijke Bibliotheek

Bijzondere Collecties

catalogues:
De titels van de incunabelen en postincunabelen, de oude drukken en de zeldzame en kostbare werken uit de 19e en 20e eeuw zijn opgenomen in de alfabetische catalogus. Deze kaartcatalogus in Leidse boekjes is te raadplegen in de catalogushal opde eerste etage. Gedrukte werken verworven na 1979, en in toenemende mate ook de vóór 1979 aangeschafte gedrukte werken, zijn toegankelijk via de OPC. De overige materialen zijn beschreven in aparte catalogi die in sommige gevallen alleen in fichiers bij de balie van de leeszaalBijzondere Collecties zijn in te zien, maar meer en meer ook via geautomatiseerde bestanden te raadplegen zijn.

catalogues:
De titels van gedrukte werken tot 1800 en van zeldzame en kostbare werken uit de 19e en 20e eeuw zijn via een zogenaamde typografische catalogus in kaartvorm (drukkersregister) ook op de afdeling zelf te raadplegen.

catalogues:
In de jaarverslagen van de KB zijn voor de periode 1890-1986 de aanwinsten bij de collecties handschriften, incunabelen en boekbanden opgenomen.

catalogues:
Vanaf 1987 worden deze aanwinsten in vijfjaars-cumulaties gepubliceerd: Zeldzaam & Kostbaar : vijf jaar aanwinsten Bijzondere Collecties 1987-1991 / [redactie Ad Leerintveld en Henk Porck]. Den Haag, 1992.

catalogues:
Publicaties over de geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland zijn te raadplegen via de BGBN, een database met ongeveer 10.000 titels.

profile:
De afdeling Bijzondere Collecties van de KB bestaat uit zeven collecties: middeleeuwse handschriften, namiddeleeuwse handschriften, incunabelen en post-incunabelen, oude drukken (tot 1800), zeldzame en kostbare werken uit de 19e en 20e eeuw,boekbanden en papierhistorisch materiaal. Dit bezit sluit inhoudelijk aan op het algemene collectieprofiel van de KB, met het zwaartepunt op de geesteswetenschappen. Bij de verwerving van bijzonder materiaal ligt het accent op in de Noordelijke Nederlanden vervaardigde handschriftenen gedrukte werken. In het kader van de nationale bibliotheektaken van de KB worden op de afdeling gegevens verzameld over Nederlandse middeleeuwse handschriften, alba amicorum, incunabelen, oude drukken, boekbanden en papierhistorisch materiaal uit andere collecties. Getracht wordtvan zeldzame specimina microfilms, foto's, wrijfsels van bandstempelingen en gegevens over bijvoorbeeld de aanwezige watermerken bijeen te brengen. De afdeling verzorgt de eindredactie van de Annual bibliography of the history of the printed book and libraries (ABHB). Onder auspiciënvan de International Federation of Library Associations (IFLA) zenden landelijke comité's van over de gehele wereld gegevens over publicaties op boekhistorisch terrein naar de eindredactie. Jaarlijks verschijnt bij Kluwer Academic Publishers een deel van de ABHB, sedert 1990 wordende titels ook opgeslagen in een database.

rooms:
De afdeling beschikt over een leeszaal Bijzondere Collecties met 33 studieplaatsen, en een balieruimte waar catalogi, documentatie-apparaten en apparatuur staan opgesteld. Er zijn een microfilm- en microfichereader en een readerprinter waarmicrofilms en -fiches kunnen worden geraadpleegd en afgedrukt. Daarnaast zijn er een cd-rom-speler, beeldplaatapparatuur en een daglichtdiaprojector. Een watermerken- en UV-lamp zijn beschikbaar. In de leeszaal staat de handbibliotheek (± 22.000 banden) opgesteld, met naslagwerkenten behoeve van de verschillende collecties: gedrukte catalogi van het eigen bezit, van bijzondere collecties uit andere binnen- en buitenlandse bibliotheken, studies betreffende de handschriftenkunde, (boekverluchting, codicologie en paleografie), de boekwetenschap (analytischebibliografie), de studie van de boekband en de papiergeschiedenis. Ook zijn hier de belangrijkste tijdschriften op deze gebieden voorhanden, zowel de losse nummers van de lopende jaargang als de gebonden complete jaargangen. Materiaal uit de Bijzondere Collecties kan zowel wordenaangevraagd bij de algemene uitleenbalie op de eerste verdieping, als bij de balie van de leeszaal Bijzondere Collecties. Aanvragen zijn mogelijk per telefoon 070-3140322, fax 070 -3140655 of e-mail byzcoll@kb.nl

publications:
Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek = A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek / onder redactie van Wim van Drimmelen en anderen. Zwolle, 1994.
Het boek behouden : Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, 4 (1997) / onder redactie van Jeroen Salman en anderen. Leiden, 1997. Een groot deel van dit jaarboek is gewijd aan de KB, in verband met het 200-jarig bestaan in 1998.
In 1998 zal in ieder geval een boek verschijnen over de verzamelaars en schenkers van verzamelingen in de KB.Institution:


Sections: